Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ProSapiens Biomechanic

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují poskytování trenérských a sportovních služeb (www.prosapiens.cz)

Mgr. Terézií Zaťkovou,

zapsané v živnostenském rejstříku pod IČ 17706734,

sídlem Přadlácká 915/18, Brno, 602 00.

a

Mgr. Filipa Stráňavského,

zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČ 19126841,

sídlem Přadlácká 915/18, Brno, 602 00,

kteří vystupují v právních vztazích s klienty každý samostatně.

(každý samostatně uveden dále jako „poskytovatel“).

Trenérské a sportovní služby poskytovatele jsou jednotlivě popsány na webových stránkách www.prosapiens.cz (dále jen „webové stránky“), jejichž majitelem a provozovatelem je poskytovatel (dále jen „služby“). Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí.

 

1.2 Jamile bude mezi poskytovatelem a klientem, který chce služby využít (dále jen „klient“), uzavřena smlouva o poskytování služeb, tyto obchodní podmínky jsou její součástí a upravují vztah mezi klientem a poskytovatelem. Obchodní podmínky jsou také uveřejněny a klientovi zpřístupněny na webových stránkách.

 

1.3 Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

 

1.4 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. Smluvní vztah

2.1 Pokud nový klient poptá nebo objedná konkrétní služby, a to prostřednictvím svého zákaznického účtu, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace nebo prostřednictvím e‑mailu nebo telefonicky, musí nejdříve absolvovat úvodní lekci, kde poskytovatel provede diagnostiku, analýzu držení těla a chůze a dotáže se klienta na důležité otázky ve vztahu k jeho zdravotnímu a stavu a jeho cílům. Tato úvodní lekce je zpoplatněna (informace o ceně jsou uvedeny na webových stránkách). Až po úvodní lekci bude poskytovatelem objednávka klienta ohledně jeho poptávaného balíčku služeb potvrzena či nikoli. Je tomu tak proto, aby poskytovatel mohl posoudit, zda je pro klienta nabízená služba vhodná. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem vzniká, až bude poskytování poptávaných služeb poskytovatelem potvrzeno.

 

2.2 Pokud si konkrétní služby poskytovatele objedná klient, který již absolvoval úvodní trénink popsaný v předchozím odstavci, smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem vzniká, až bude poskytování poptávaných služeb poskytovatelem potvrzeno.

 

2.3 Veškerá prezentace služeb poskytovatele umístěná na webových stránkách je také informativního charakteru a poskytovatel není povinen smlouvu o poskytování služeb uzavřít.

 

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo zvážit, zda je poskytování služeb pro klienta vhodné.

 

2.5 V případě, že klientu při použití komunikačních prostředků na dálku vzniknou v souvislosti s uzavřením služby o poskytování služeb náklady (např. náklady na telefonní hovory, internet apod.), hradí si tyto náklady klient sám.

 

2.6 Klient je povinen poskytovatele informovat o jakýchkoli důležitých skutečnostech ohledně jeho zdravotního stavu, a pokud jeho zdravotní stav vyžaduje zvláštní pohybový režim, je povinen se před započetím s poskytováním služeb poskytovatelem poradit se svým lékařem.

 

2.7 Pokud je klient nezletilý, poskytovatel může požadovat písemný souhlas zákonného zástupce klienta s poskytováním služeb.

 

2.8 Klient bere na vědomí, že poskytované služby nejsou zdravotními službami ve smyslu zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů nebo specifické zdravotní služby ve smyslu zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.9 Služby jsou poskytovány výhradně klientu a jsou nepřevoditelné.

 

2.10 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

3. Cena za služby a platební podmínky

3.1 Cena poskytovaných služeb se řídí platným ceníkem dostupným na webových stránkách poskytovatele.

 

3.2 Klient je povinen před oficiálním začátkem poskytování služeb uhradit cenu za služby v plné výši dle zvolené formy úhrady.

 

3.3 Do ceny služeb nejsou zahrnuty vstupy do fitness centra, kde jsou služby poskytovány.

 

3.4 Klient může provést platbu za poskytované služby následujícím způsobem:

– v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou poskytovateli před započetím poskytování služeb,

– bezhotovostně převodem na účet poskytovatele, který bude klientu sdělen při potvrzení objednávky,

– bitcoinem – kód bude klientu sdělen při potvrzení objednávky.

 

3.5 Nedojde-li k úhradě ceny do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tato automaticky zaniká marným uplynutím této lhůty, nebude-li mezi klientem a poskytovatelem dohodnuto jinak.

4. Popis a průběh poskytovaných služeb, do kdy musí být služby čerpány, storno podmínky a změna termínu

4.1 Služby jsou zpravidla poskytovány v podobě sportovních tréninků, a to buď individuálních (dále jen „individuální trénink“), nebo skupinových (dále jen „skupinový trénink“).

 

4.2 Poskytovatel klienta upozorňuje, že jde o poskytování služeb, kde není možno zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku klienta. Výsledek se totiž odvíjí od několika faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod kontrolou poskytovatele, jako je např. zdravotní stav, četnost opakování cviků, vliv prostředí, kde se klient pohybuje apod. Když však bude klient dbát pokynů poskytovatele, zvýší se pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

 

4.3 U každé jednotlivé služby je na webových stránkách uvedeno, v jakém časovém intervalu musí být klientem služba vyčerpána. Zpravidla je to do 1 měsíce od úhrady ceny služeb. Po uplynutí dané lhůty již klient nemá nárok na čerpání služeb.

 

4.4 Skutečnost, že klient nevyužije předplacené služby během doby jejich platnosti, nezbavuje klienta povinnosti hradit cenu zakoupených služeb v plné výši. S výjimkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách poskytovatel neposkytuje za nevyčerpané služby náhradu, ani nevrací cenu zakoupených služeb či její poměrnou část. V případě, že klient doloží potvrzení lékaře o tom, že mu jeho aktuální zdravotní stav dlouhodobě nedovoluje služby čerpat, má možnost se na základě dohody s poskytovatelem prodloužit dobu pro čerpání služeb nebo služby postoupit jiné osobě.

 

4.5 Pokud není dohodnuto jinak, poskytovatel a klient si před započetím poskytování služeb v podobě individuálních tréninků sjednají termíny, ve kterých budou po dané časové rozmezí služby poskytovány (na jaké datum připadne konkrétní trénink). Tyto domluvené termíny jsou jak pro poskytovatele, tak pro klienta závazné. Není vyloučeno, že poskytovatel a klient si mohou po dohodě termíny změnit nebo časové rozmezí poskytování služeb prodloužit.

 

4.6 Pokud jde o skupinový trénink, ten probíhá opakovaně každý týden ve stejný den a hodinu, proto není třeba konkrétní termíny dojednávat.

 

4.7 V případě, že se klient jak na individuální, tak skupinový trénink dostaví pozdě, poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit trénink o čas, o který se klient opozdil.

 

4.8 V případě, že se klient nedostaví na daný termín individuálního tréninku nebo ho nepřevede na jiný termín alespoň 24 hodin předem, považuje se tento trénink za vyčerpaný.

 

4.9 Klient bere na vědomí, že skupinový trénink se uskuteční pouze v případě, když na něj budou přihlášeny minimálně 3 osoby. O tom, zda se skupinový trénink uskuteční nebo nikoli, je poskytovatel povinen informovat klienta do 20hod. dne předcházejícího dni, v němž má trénink proběhnout (např. pokud trénink připadá na každé úterý 7:15, poskytovatel klienta informuje nejpozději v pondělí do 20hod.).

 

4.10 Na skupinový trénink se klient musí přihlásit alespoň do 20hod. dne předcházejícího dni, v němž má trénink proběhnout. V případě, kdy se přihlášený klient ze skupinového trénink neodhlásí do 20hod. dne předcházejícího dni, v němž má trénink proběhnout a nedostaví se něj, považuje se tento trénink za vyčerpaný.

 

4.11 Pokud se nebude moci klient nebo poskytovatel na individuální trénink dostavit a oznámí to druhé straně více jak 24 hodin před započetím domluveného tréninku, bude trénink přesunut na jiný termín. To platí i v případě, kdy se na trénink nebude moci dostavit poskytovatel.

 

4.12 V případě, že dojde k událostem, jež nebylo možno při uzavírání smlouvy o poskytování služeb předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

5. Reklamace a stížnosti

5.1 V případě, že by klient chtěl služby poskytovatele reklamovat, je třeba poskytovatele kontaktovat na e-mailové adrese info@prosapiens.cz a uvést kontakt, co a proč reklamuje, kdy mu byla služba poskytnuta a jak navrhuje, aby byla reklamace vyřízena.

 

5.2 Pokud klient do smluvního vztahu vstupuje jako spotřebitel, má právo na úhradu vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné.

 

5.3 Klient nechť vezme prosím na vědomí, že nemůže reklamovat služby jen proto, že nenaplnily jeho subjektivní očekávání.

 

5.4 Vyřizování stížností klientů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu poskytovatele info@prosapiens.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle poskytovatel na elektronickou adresu klienta. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou poskytovatelem stanovena.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Klient, který je zároveň spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn od smlouvy od poskytování služeb odstoupit, a to do 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. od doručení potvrzení objednávky poskytovatele.

 

6.2 Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

 

6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je klient povinen o svém odstoupení informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele zapsanou v živnostenském rejstříku nebo e-mailem na emailovou adresu poskytovatele info@prosapiens.cz.

 

6.4 Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může klient rovněž využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a klient jej nalezne za těmito obchodními podmínkami.

 

6.5 V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb klientem v souladu s těmito obchodními podmínkami se smlouva od počátku ruší. V takovém případě bude klientu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, vrácena cena uhrazená za zakoupené služby. Předchozí věta se však neuplatní v případě, že klient během lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb trénink předplacený v rámci zakoupených služeb již čerpal, a to se svým výslovným souhlasem (uděleným např. formou rezervace konkrétního data a času tréninku). V takovém případě je klient povinen uhradit poskytovateli částku úměrnou počtu čerpaných tréninků do doby, kdy poskytovateli bylo doručeno oznámení od odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým počtem tréninků předplacených klientem v rámci zakoupených služeb.

 

6.6 Vrácení ceny za služby (či její poměrné části) bude provedeno stejným způsobem, jaký byl použit pro její uhrazení. Jiný způsob vrácení ceny (či její poměrné části) bude použit jen tehdy, pokud s tím klient výslovně souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady.

 

6.7 S ohledem na charakter plnění smlouvy o poskytování služeb nelze v případě odstoupení od smlouvy uvažovat o nákladech spojených s vrácením plnění klientu poskytovateli.

7. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

7.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

8. Zpracování osobních údajů

8.1 Svou informační povinnost vůči klientu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 9.1 Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo klienta. Svou informační povinnost vůči klientu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9.2 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení klienta plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Klient je povinen oznamovat poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu svých poskytnutých osobních údajů.

 

10.2 Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.prosapiens.cz.

 

10.3 Klient souhlasí s doručováním různých sdělení a oznámení na základě nebo v souvislosti se smlouvu o poskytování služeb na jeho emailovou adresu.

 

10.4 Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

 

10.5 Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak poskytovatel a klient sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

 

10.6 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.7 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

 

10.8 Odesláním objednávky klient potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27. 3. 2023.